Teatr Wielki

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań

  2011
Status organizacyjny:Nadzór nad Teatrem sparwuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Tadeusz Boniecki
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. dokumentacji archiwalnej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Tadeusz Boniecki "Socjologia parcy archiwalnej [w:]"Biuletyn Stowarzyszenia Archiwstów Polskich oddział w Poznaniu", nr 2/6, Rok II, 1994, s. 19-25
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuCzęść materiałów archiwalnych z lat 1947-1949 oraz 1953-1972 (ok. 1090 jednostek archiwalnych) została w 1987 r. przekazana Archiwum Państwowemu w Poznaniu
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Własnymi siłami zdigitalizowano część fotogarfii, afiszy, projektów kostiumów
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Wydawnictwa własne i okolicznościowe, księgi pamiątkowe, wydawnictwa naukowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Na podstawie zgody Dyrektora Teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentacja jest wypożyczana tylko parcownikom Teatru do celów służbowych (przygotowanie wydawnictw, wystaw, przy wznowieniach spektakli, przygotowaniu premier)
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przejmowanie dokumentacji powstającej w toku działalności Teatru, a nie potrzebnej do bieżącego funkcjonowania, jej przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie dla celów służbowych i naukowych oraz brakowanie.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
  2011
programy teatralne0
od roku 1922
plakaty0
od roku 1956
afisze0
od roku 1919
zestawy fotografii0
od roku 1910
wycinki prasowe114 (oprawiane introligatorsko)
od roku 1945
Agencja prasowo-informacyjna GLOB
repertuary0
od roku 1945
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1919
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (teki)
od roku 1946
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą422
od roku 1945
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1945
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1949
"Trzydziestolecia Opery Poznańskiej 1919-1949", "Opera w Poznaniu 75 lat teatru Wielkiego w Poznaniu"
dokumentacja wystaw
od roku 1969
Obchody Jubileuszowe 50-lecia Opery Poznańskiej
nagrania vhs/ cd/ dvd740
od roku 1983
czasopisma teatralne0
od roku 1953
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
Spuścizny po Bronisławie Dowiakowskiej, Witoldzie Łuczyńskim, Albinie i Jerzym Fechner, Edmundzie i Janinie Zalewskich,
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
  2011
program teatralny2
afisz3
plakat3
zdjęcia1 (koperty)
recenzje1 (teki)
projekty scenograficzne1
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób